Artikel 1: Definities

Lid 1. De definities in deze Algemene Voorwaarden
wordt verstaan onder: Bedrijf: Alle dagen B.V.,
de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig
werkzaamheden verricht voor bedrijven en
particulieren. Opdrachtgever: Bedrijf of
particulier, dat of die gebruik maakt van de
diensten van Alle dagen B.V. Opdracht: Het
totaal van de tussen de opdrachtgever en het
montagebedrijf overeengekomen
werkzaamheden en de daarbij door Alle dagen
B.V. geleverde materialen. Meer- /
minderwerk: Door de opdrachtgever gewenste
toevoegingen aan of verminderingen van
overeengekomen werk, die leiden tot
bijbetaling of verlaging van de
overeengekomen prijs.

Artikel 2: Werkingssfeer

Lid 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten
tussen opdrachtgever en Alle dagen B.V.

Artikel 3: Offerte

Lid 1. De offerte is altijd vrijblijvend, tenzij dit
uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Lid 2. Alle dagen B.V. maakt een offerte op basis van
inkoop met marktconforme margebepaling. Het
uurtarief en zo mogelijk ook de andere kosten
zijn met de opdrachtgever gedeeld en zo ook
bekend; bij iedere afrekening maakt Alle dagen
B.V. een overzicht van de bestede uren en alle
overige kosten, waaronder de kosten van
materialen/reiskosten die op de opdracht
betrekking hebben. De richtprijs is een zo
nauwkeurig mogelijke schatting van de
uiteindelijk verschuldigde totaalprijs. Deze
schatting betreft het aantal te besteden uren
en/of de te verwerken materialen en/of de
overige kosten.

Lid 3. In de offerte worden bedragen exclusief btw, de
verschuldigde btw, alsmede andere heffingen
van overheidswege afzonderlijk bepaald. Ook
eventuele, in het kader van de overeenkomst, de
te maken kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en
gereedschapskosten worden afzonderlijk in de
offerte vermeld.

Lid 4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod
is Alle dagen B.V. daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Alle dagen B.V. anders aangeeft.

Lid 5. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Alle
dagen B.V. niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Lid 6. Een offerte is 28 dagen geldig.

Lid 7. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch
voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Opdracht
Lid 1. Een opdracht omvat een duidelijke
omschrijving van de te verrichten
werkzaamheden met:
• een vermelding van de benodigde materiaal
(voor zover mogelijk), de datum waarop het
werk kan worden begonnen, en een schatting
van de duur van het werk (indien mogelijk);
• de (richt-)prijs van het werk;
• de betalingswijze.

Lid 2. Alle dagen B.V. draagt er zorg voor dat de
opdrachtgever deze Algemene Bepalingen vóór
het sluiten van een overeenkomst in zijn/haar
bezit heeft. In de meeste gevallen ontvangt de
opdrachtgever de Algemene Bepalingen
tegelijk met de offerte.

Lid 3. Alle dagen B.V. behoudt zich het recht voor
om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van
de diensten van een collega-montagebedrijf
wanneer (een deel van) het werk een bijzondere
specialiteit vereist of wanneer (een deel van)
het werk met meerdere krachten moet worden
uitgevoerd.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

Lid 1. Partijen kunnen meer- en minderwerk
overeenkomen, waarbij Alle dagen B.V.
ervoor zorgt, dat dit schriftelijk wordt
vastgelegd met akkoord van de opdrachtgever.

Lid 2. De bijkomende, niet geoffreerde,
werkzaamheden, die tijdens de uitvoering
wederzijds zijn overeengekomen, worden
achteraf berekend en gefactureerd.

Artikel 6: Verplichtingen Alle dagen B.V.

Lid 1. Alle dagen B.V. staat ervoor in, dat het werk
naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap wordt uitgevoerd en dat het werk
goed en deugdelijk wordt opgeleverd in
overeenstemming met de bepalingen van de
overeenkomst.

Lid 2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de
opdracht zal Alle dagen B.V., voor zover
redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en
rekening houden met de wensen van de
opdrachtgever.

Lid 3. Alle dagen B.V. neemt bij de uitvoering van het
werk de daarop van toepassing zijnde
voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze
van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de
uitvoering van het werk.

Lid 4. Alle dagen B.V. is verplicht de opdrachtgever
te wijzen op:
• Onjuistheden in de afgesproken
werkzaamheden voor zover Alle dagen B.V.
deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
• Onjuistheden in de door de opdrachtgever
verlangde constructies en werkwijzen;
• Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak,
waaraan het werk wordt verricht;
• Gebreken in of ongeschiktheid van materialen
of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor
zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering
van het werk aan Alle dagen B.V. openbaren en
Alle dagen B.V. hierin deskundig wordt geacht.

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever

Lid 1. De opdrachtgever staat in voor de
deugdelijkheid en de geschiktheid van de door
hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven
materialen en hulpmiddelen én voor de
juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

Lid 2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat
Alle dagen B.V. zijn werkzaamheden tijdig en
deugdelijk kan verrichten.

Lid 3. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken
niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is
opdrachtgever gehouden de in redelijkheid
hiermee verband houdende schade te
vergoeden.

Lid 4. De opdrachtgever draagt het risico voor schade
veroorzaakt door:
• Onjuistheden in de opgedragen
werkzaamheden;
• Onjuistheden in de door de opdrachtgever
verlangde constructies en werkwijzen;
• Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak,
waaraan het werk wordt verricht;
• Gebreken in of ongeschiktheid van materialen
of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter
beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de
waarschuwingsplicht van Alle dagen B.V.

Artikel 8: Complicaties
Lid 1. Wanneer zich complicaties voordoen, doet Alle
dagen B.V. hiervan zo spoedig mogelijk
mededeling aan de opdrachtgever.

Lid 2. Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het
werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal
Alle dagen B.V. het werk onderbreken.

Lid 3. Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen
vereist, zal Alle dagen B.V. ingrijpen, ook in
geval dat de opdrachtgever niet bereikbaar is.

Lid 4. Eventuele extra kosten, wie Alle dagen B.V.
moet maken in verband met een complicatie,
die onmiddellijk handelen vereist en die
redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen
door de opdrachtgever worden vergoed.

Lid 5. Indien de complicatie niet onmiddellijk
handelen vereist, kan de opdrachtgever meeren minderwerk opdragen.

Artikel 9: Overmacht

Lid 1. Er geldt uitsluitend een nakomingsverplichting
wanneer en zolang er geen sprake is van
overmacht in de zin van artikel 6: 75 van het
Burgerlijke Wetboek. Als overmacht worden in
ieder geval aangemerkt onwerkbare
weersomstandigheden, niet beschikbare
materialen en omstandigheden, die zich buiten
het bereik van opdrachtgever of Alle dagen
B.V. bevinden.

Artikel 10: Oplevering

Lid 1. Na voltooiing van het werk nodigt Alle dagen
B.V. de opdrachtgever uit voor oplevering van
het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient
hierop binnen een redelijke termijn te
reageren en kan het werk al dan niet onder
voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren
onder aanwijzing van de gebreken.

Lid 2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die
door Alle dagen B.V. dienen te worden
hersteld, zal Alle dagen B.V. deze gebreken zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee
weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij
dit onmogelijk is ten gevolge van
omstandigheden, die buiten de risicosfeer van
Alle dagen B.V. vallen.

Lid 3. Wat betreft materiaal welke geïnstalleerd zijn
door Alle dagen B.V. afkomstig van Byzon
Buitenzonwering/Degalux zijn hierbij de
algemene voorwaarden van Byzon
Buitenzonwering van kracht

Artikel 11: Betaling

Lid 1. Bij opdrachten, die langer dan een week duren,
zal wekelijks een factuur naar opdrachtgever
worden gestuurd met daarin een declaratie van
de bestede uren en de in die week aangekochte
materialen. Deze factuur dient door
opdrachtgever binnen vijf werkdagen na
ontvangst te worden betaald.

Lid 2. Wanneer voor aanvang van het werk materiaal
moet worden ingekocht voor een bedrag van
€ 2.500,- of meer, maar minder dan € 5.000,-
zal opdrachtgever voor aanvang van de
werkzaamheden 50% van dit aankoopbedrag
betalen als voorschot. Wanneer het
aankoopbedrag meer bedraagt dan
€ 5.000,- wordt een voorschotbedrag
afgesproken.

Lid 3. Indien partijen betaling in termijnen zijn
overeengekomen, geschiedt betaling in
evenredigheid met de voortgang. De
termijnbetaling dient zo spoedig mogelijk na de
factuurdatum plaats te vinden.

Lid 4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen
en Alle dagen B.V. zijn verplichtingen inzake
voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de
opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te
schorten.

Lid 5. Indien opdrachtgever de betalingsverplichting
van de wekelijkse factuur niet nakomt heeft
Alle dagen B.V. het recht om het werk op te
schorten.

Artikel 12: Eindafrekening

Lid 1. Alle dagen B.V. zal de eindafrekening na
oplevering op afgesproken wijze aan de
opdrachtgever doen toekomen.

Lid 2. De eindafrekening bevat een opstelling van de
bestede uren, geleverde materialen en overige
kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden,
precario, e.d.).

Lid 3. De eindafrekening bevat tevens een opstelling
van eventueel reeds door de opdrachtgever
betaalde bedragen en van het resterende saldo.

Lid 4. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na de
factuurdatum plaats te vinden, tenzij partijen
een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 13: Opschorting betaling

Lid 1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de
overeenkomst, heeft de opdrachtgever het
recht de betaling op te schorten, met dien
verstande, dat het op te schorten bedrag in
redelijke verhouding dient te staan tot het
geconstateerde gebrek.

Lid 2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke
verhouding staat tot het geconstateerde gebrek
heeft Alle dagen B.V. het recht de wettelijke
rente in rekening te brengen over het teveel
opgeschorte bedrag.

Artikel 14: Niet nakomen betalingsverplichting

Lid 1. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt
hij geacht zonder verdere ingebrekestelling
wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin
zendt Alle dagen B.V. na het verstrijken
van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel
12 lid 4) één betalingsherinnering. Daarin wijst
hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft
alsnog de gelegenheid direct na ontvangst van
deze betalingsherinnering te betalen.

Lid 2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel
bedoelde tweede betalingstermijn heeft
plaatsgevonden is Alle dagen B.V. gerechtigd
om vanaf de factuurdatum zonder
ingebrekestelling een vergoeding wegens
renteverlies te berekenen ter hoogte van de
wettelijke rente op dat moment over het dan
openstaande bedrag, alsmede de reeds
gemaakte invorderingskosten.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

Lid 1. Alle door Alle dagen B.V. te leveren en
geleverde zaken blijven haar eigendom
totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen
jegens Alle dagen B.V. heeft voldaan.

Lid 2. Niet verwerkte materialen blijven eigendom
van Alle dagen B.V. tenzij opdrachtgever de
materialen aangeleverd heeft.

Artikel 16: Retentierecht

Lid 1. Alle dagen B.V. is gerechtigd om in bewerking
zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken
zaken van wederpartij die het onder zich heeft,
onder zich te houden tot voldoening van alle
kosten die Alle dagen B.V. heeft gemaakt ter
uitvoering van alle opdrachten van wederpartij,
onverschillig of deze opdrachten betrekking
hebben op voormelde of op andere zaken van
wederpartij, tenzij wederpartij voor deze kosten
naar het oordeel van Alle dagen B.V.
genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan
de uitoefening van dat retentierecht voor Alle
dagen B.V. verbonden kosten, waaronder
opslagkosten, zijn voor rekening van de
wederpartij.

Artikel 17: Garantie

Lid 1. Alle dagen B.V. garandeert dat eventuele na de
oplevering aan de dag getreden gebreken
gedurende een termijn van één jaar vanaf de
oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij
het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn
van het werk.

Lid 2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken,
die niet eerder dan het moment van ontdekking
door de opdrachtgever onderkend hadden
kunnen worden en door hem zo spoedig
mogelijk daarna schriftelijk aan Alle dagen
B.V. zijn meegedeeld.

Lid 3. Door Alle dagen B.V. geïnstalleerde Producten
afkomstig van Byzon Buitenzonwering/Degalux is de vijf jaar
garantie van Byzon Buitenzonwering van
kracht. Zie hiervoor de algemene voorwaarden
van Byzon Buitenzonwering.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

Lid 1. Alle dagen B.V. is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Alle dagen B.V. is uitgegaan van door of
namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
Lid 2. De aansprakelijkheid van Alle dagen B.V. is in
ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend
geval.

Lid 3. Alle dagen B.V. is uitsluitend aansprakelijk
voor directe schade.

Lid 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan
de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade
in de zin van deze voorwaarden, de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Alle dagen B.V. aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zoveel deze aan Alle dagen B.V. toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor
zover de opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze Algemene
Voorwaarden. Alle dagen B.V. is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

Artikel 19: Geschillen
Lid 1. Op alle geschillen is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing